Een viertal regio’s gaat vanuit werkgeversperspectief een aantal plaatsingen van nieuwe werknemers met een psychische kwetsbaarheid volgen.

Per regio zetten vijftien tot twintig werkgevers zich actief in voor het plaatsen van nieuwe werknemers, om hen vervolgens binnen de organisatie te laten integreren. In alle fases van het traject worden ze ondersteund; van het eventueel reorganiseren van taken tot het verduurzamen van de plaatsing.

Betrokken partijen werken nauw samen en delen ervaringen om eventuele knelpunten bespreekbaar te maken en op te lossen. In iedere regio draagt een coördinator zorg voor de begeleiding. Tevens fungeert hij of zij als aanspreekpunt voor de verschillende partijen. De informatie die tijdens regionale en landelijke bijeenkomsten naar boven komt, wordt verzameld en geanalyseerd. Op deze manier ontstaat een rode draad van werkzame elementen en mogelijke knelpunten.

Het model dat tijdens de workshop op 24 mei werd geïntroduceerd en uitgediept zal hiervoor de basis vormen. Het is een praktische handreiking voor werkgevers die gebaseerd is op beschikbare (onderzoeks)kennis, over wat aandacht behoeft bij het aannemen van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het model wordt gedurende de pilot steeds aangevuld en aangescherpt. Feedback is welkom en kan naar Lisa Molenaar.

Verder lezen
Duurzaam plaatsen: aandacht voor het werkgeversperspectief: verslag workshop 24 mei en introductie model